Algemene voorwaarden

Superkidz d.d. 21-8-2019

1.    Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

1.1Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Superkidz en opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Superkidz.
1.2Inschrijfformulier: formulier dat deel uitmaakt van de brochure en de internetsite superkidz.nl van Superkidz.
1.3Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Superkidz aangaat.
1.4Overeenkomst: een overeenkomst tussen Superkidz en opdrachtgever ter zake van een of meer door Superkidz ten behoeve van opdrachtgever en deelnemer te verlenen diensten.
1.5Superkidz: bekend onder de handelsnaam en hierna verder te noemen “Superkidz”. Superkidz is gevestigd op 7241 DX te Lochem aan Kastanjelaan 33, telefoon 0031-652450720 of e-mail info@superkidz.nl.
1.6Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijk erkende feestdagen;
1.7Kalenderdagen: alle dagen, met uitzondering van wettelijk erkende feestdagen.
1.8Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

2.    Toepasselijkheid

2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Superkidz gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Superkidz uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de overeenkomst of de algemene voorwaarden gelden slechts indien Superkidz daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4In geval van strijd tussen de bepalingen van de algemene voorwaarden en/of bepalingen uit de overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

3.    Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1Alle aanbiedingen van Superkidz zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2De overeenkomst komt tot stand, nadat opdrachtgever het inschrijfformulier aan Superkidz heeft geretourneerd.
3.3Bij aanmelding via het internet is er sprake van 14 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

4.    Betaling

4.1Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging van Superkidz.
4.2Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3Bij niet tijdige betaling behoudt Superkidz zich het recht voor de overeenkomst te annuleren en is opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de algemene voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5.    Instructies en gedragsregels

5.1Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Superkidz ter bevordering van een goede uitvoering van de overeenkomst. Tevens dient deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Superkidz nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de overeenkomst.
5.2Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de overeenkomst door Superkidz in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Superkidz van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van deelnemer.
5.3De deelnemer stemt toe dat foto’s en video’s gemaakt tijdens de cursus en het Superkidzkamp door de staf van Superkidz met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite enz. Daarnaast zullen na ieder kamp deze (door staf gemaakte) kampfoto’s op social media (zoals Facebook en Instagram) worden gepost.
5.4Indien deelnemer of opdrachtgever niet akkoord gaat met artikel 5 lid 3 van de algemene voorwaarden, dan dient deelnemer of opdrachtgever hierover schriftelijk een verzoek in te dienen bij Superkidz.
5.5Na deelname aan een cursus of kamp, wordt u automatisch opgenomen in het mailingbestand van Superkidz. Hier kunt u zich voor uitschrijven door in de ontvangen mailing op ‘afmelden’ te klikken.

6.    Aansprakelijkheid van Superkidz

6.1Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de deelnemer. Superkidz aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Superkidz – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Superkidz, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2Superkidz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen van derden die door Superkidz bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
6.3Superkidz aanvaardt – behoudens in geval van individueel vervoer door Superkidz zelf of behoudens opzet of grove schuld van Superkidz – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van deelnemer.
6.4Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Superkidz beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

7.    Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Superkidz en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van deelnemer.
7.2Opdrachtgever zal Superkidz vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de overeenkomst.

8.    Overmacht/Wijziging/Annulering Superkidz

8.1Indien Superkidz door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Superkidz gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gehouden.
8.2Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van artikel 8 wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan de cursus of het kamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 12 per cursus of per kamp.

9.    Annulering

9.1Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel of verzenddatum van de e-mail als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
9.2Bij annulering van de overeenkomst gelden de volgende bepalingen:
a. Bij annulering tot 60 dagen voor start van de cursus of het kamp ontvangt u 100% van de (aan)betaling, minus administratiekosten van € 15,00 retour.
b. Bij annulering tussen 28 en 60 dagen voor start van de cursus of het kamp, ontvangt u 50% van de (aan)betaling, minus administratiekosten van € 15,00 retour.
c. Bij annulering tussen 14 en 28 dagen voor start van de cursus of het kamp, ontvangt u 25% van de betaling, minus administratiekosten € 15,00 retour.
d. Bij annulering tussen 7 en 14 dagen voor start van de cursus of het kamp, ontvangt u 10% van de betaling, minus administratiekosten € 15,00 retour.
e. Bij annulering binnen 7 dagen voor  de start van de cursus of het kamp is het niet mogelijk om betalingen te crediteren.
f. Bij annulering tijdens het verloop van de cursus of het kamp is het niet mogelijk om betalingen te crediteren.
9.3In geval van annulering is deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.